Wednesday, 30 November 2011

`ADALAH’ ATAU `IALAH’ DIMANAKAH SILAPNYA [Dewan Bahasa dan Pustaka]

Penggunaan `adalah’ hanya boleh diikuti oleh kata sendi nama seperti untuk, pada, dalam, daripada, dengan dan sebagainya. Manakala `ialah’ pula hanya digunakan di hadapan perkataan atau rangkai kata yang berupa kata nama atau frasa nama, yakni perkataan atau rangkai kata yang menyatakan nama sesuatu benda, keadaan, pekerjaan, konsep dan sebagainya.

Rujuk pautan http://appw05.dbp.gov.my/dokumen/ke%20arah%20bahasa%20melayu%20berkesan.pdf

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...